مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سید باقر مرتضوی, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : افت شنوايي ناشي از صدا - مو نو كسيد كربن - پاسخ شنيداري ساقه مغز
: 10775
: 67
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: افت شنوايي ناشي از صدا يكي از مهمترين بيماري هاي ناشي از كار در جهان است و برخي از آلاينده هاي موجود در هوا مي توانند اين افت را تقويت نمايند. با توجه به اينكه در بسياري از تماس هاي شغلي و زيست محيطي، مواجهه توأم با صدا و مونوكسيدكربن وجود دارد، اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مواجهه همزمان با صدا و مونوكسيد كربن بر سيستم شنوايي خرگوش از طريق بررسي عملكرد پاسخ شنيداري ساقه مغز حيوان انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه به روش تجربي بر روي 24 سر خرگوش سفيد نر بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروه ها شامل گروه كنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توأم صدا و مونوكسيد كربن و گروه در معرض مونوكسيد كربن بودند. در كليه گروه ها، امواج حاصل از پتانسيل برانگيخته ساقه مغز با محرك كليك و تون برست در سه مقطع زماني: قبل از مواجهه، يك ساعت پس از آخرين مواجهه و 14 روز پس از آخرين مواجهه ثبت گرديد و نتايج با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس و t زوجي تجزيه وتحليل گرديد.

نتايج: متوسط زمان تأخير تشكيل موج پنجم براي گروهي كه در مواجهه توأم با صدا و مونوكسيد كربن بودند، يك ساعت پس از آخرين مواجهه در فركانس هاي 1، 2، 4 و 8 كيلوهرتز به ترتيب برابر با 08/0±43/5، 07/0±50/5 ،07/0±71/5 و 07/0±75/5 ميلي ثانيه بود كه اين مقادير از مقادير مشابه در ساير گروه ها بيشتر بود (01/0>P).

نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد مواجهه توأم با مونوكسيد كربن و صدا در فركانس هاي 4-1 كيلو هرتز مي تواند افت شنوايي ناشي از صدا را تقويت نمايد و لذا پيش بيني مي شود در محيط هاي كاري پر سر و صدا، حضور مونواكسيد كربن بتواند احتمال افت شنوايي ناشي از صدا را افزايش دهد.

نویسندگان: مجید محمودعلیلو
کلیدواژه ها : بیماری کرونری قلب - استرس - سبک­ های مقابله­ای
: 8937
: 703
: 0
ایندکس شده در :

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک­های مقابله­ای و استرس با بیماری کرونری قلب و همچنین بررسی سبک­های مقابله­ای ناکارآمد در افراد مبتلا به اين بيمارى انجام شد. روش: در یک طرح مورد- شاهدى، 80 نفر از بیماران کرونری قلب (40 مرد،40 زن) مراجعهکننده به بیمارستان شهید مدنی شهرستان تبریز با 80 نفر از افراد گروه گواه (40 مرد، 40 زن) که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغیرهای جمعیتشناختی با یکدیگر همتا شده بودند، مقایسه شدند. دادهها به کمک پرسشنامه سبک­های مقابله­ای و سیاهه استرس زندگی هولمز– راهه گردآورى و بهکمک آزمون رگرسیون لجستیک، تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) و آزمون t ، تحلیل شدند. یافتهها: بیماران کرونری قلب در مقایسه با افراد گروه گواه، میزان استرس بالاتری را تجربه میکنند و در برخورد با مسايل استرسزا بيشتر از سبک­­های مقابله­ای هیجان­مدار بهره ميگيرند. 79 درصد واریانس مربوط به بروز بیماری کرونری قلب توسط متغیرهای استرسزا و سبکهای مقابله­ای تبیین شد که از این میان سبک هیجانمدار بیشترین سهم (51%) و استرس کمترین سهم (11%) را داشتند. مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب، بيشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد رویارویی مستقیم و زنان مبتلا به این بیماری، بیشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد خود­کنترلی را بهکار ميبردند. نتیجهگیری: بین سبک­های مقابله­ای هیجان­مدار و بیماری کرونری قلب ارتباط معنی­داری وجود دارد و در ارتباط با این مسأله، جنسیت نیز نقش مهمی دارد.

نویسندگان: سید باقر مرتضوی, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : صدا - مونوکسيدکربن - ظرفيت آنتياکسيداني پلاسما - گلوتاتيون
: 11873
: 61
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: افت شنوايي ناشي از صدا به عنوان يكي از ده بيماري مهم ناشي از كار در جهان شناخته شده است و مونوكسيدكربن موجب تقويت اين ضايعه مي شود. مطالعات نقش استرس اكسيداتيو در ايجاد افت شنوايي ناشي از صدا را نشان دادهاند ولي فرايندهاي تقويت اين عارضه توسط مونوكسيدكربن به خوبي روشن نشده است. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مواجهه با صدا، مونوكسيدكربن و تماس توأم با اين دو عامل بر ظرفيت كلي آنتياكسيدان پلاسما و ميزان گلوتاتيون احياء خون در مدل حيواني انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربي بر روي 24 سر خرگوش سفيد نر و بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروهها شامل گروه كنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توأم صدا و مونوكسيدكربن و گروه در معرض مونوكسيدكربن بودند. در كليه گروهها برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون و همچنين ميزان گلوتاتيون احياء غشاء گلبول هاي قرمز قبل و پس از مواجهه با عوامل زيان آور تعيين گرديد و نتايج با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل شد. يافتهها: ميانگين برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون پس از مواجهه با صدا و مونوكسيدكربن به ترتيب برابر با 7/31±5/707 و 8/51±3/811 ميكرومول بر ليتر و ميزان گلوتاتيون احياء به ترتيب برابر با 09/0±39/1 و 08/0±79/1 ميلي گرم بر دسي ليتر RBCs بود (05/0>p.value)، كه از مقادير مشابه در گروه كنترل كمتر مي باشد. نتيجه گيري: در گروه در معرض صدا و گروه در معرض همزمان صدا و مونوكسيدكربن كاهش ظرفيت كلي آنتياكسيداني پلاسما و گلوتاتيون احياء در خون مشاهده ميشود. به طوري كه نقش صدا در اين كاهش بيشتر از مونواكسيدكربن است.

نویسندگان: منصوره عادل قهرمان, حسام الدین امام جمعه, احمد دانشی, فرامرز معماری, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي - ساكول - بيماري منير
: 15682
: 4
: 0
ایندکس شده در :

زمینه و هدف: پتانسیل¬های عضلاني برانگیخته دهلیزی از ساکول و عصب دهلیزی تحتانی منشأ می¬گیرند. از آن¬جايی¬که بیماری منیر عملکرد ساکول را تحت تأثیر قرار می¬دهد، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان درصد وقوع و زمان نهفتگی موج p13 و n23 در سه گروه مبتلابان به منیر با¬علامت و بي¬علامت و هنجار انجام شده است.
روش بررسی: این تحقیق روی ۴۲ نفر شامل 19 بیمار مبتلا به منیر با¬علامت، 11 بیمار مبتلا به منیر بي¬علامت و 12 فرد هنجار با میانگین سنی 48/40 سال انجام شد و امواج با ارائه محرک تن¬برست 500 هرتز با شدت 120 دسی¬بل peSPL ثبت شدند. سپس درصد وقوع و زمان نهفتگی امواج در سه گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته¬ها: میزان درصد وقوع امواج به¬طور معنی¬داری در مبتلایان به منیر با¬علامت (6/52%) نسبت به مبتلایان به منیر بي¬علامت (9/90%) و افراد هنجار (100%) کم¬تر بود(05/0>p). اختلافی بین مبتلایان به منیر بي¬علامت و افراد هنجار مشاهده نشد. میانگین زمان نهفتگی امواج در بین سه گروه مورد بررسی اختلاف معنی¬داری نداشت(05/0p>).
نتیجه¬گیری: احتمالاً تأثیر روش¬های درمانی اعمال شده در مبتلایان به منیر سبب بازگشت مجدد عملکرد طبیعی ساکول شده و پتانسیل¬های دهلیزی حذف شده در مبتلایان به منیر پس از درمان، دوباره مشاهده می¬شود. به نظر می¬رسد به¬دلیل درگیری گوش داخلی و سالم ماندن عصب در بیماری منیر زمان نهفتگی تغییر نمی¬کند. با توجه به نتایج حاصله می¬توان از این پتانسیل¬ها برای ارزیابی بیماران مبتلا به منیر و پایش روند درمانی آن¬ها بهره گرفت.