مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سید باقر مرتضوی, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : صدا - مونوکسيدکربن - ظرفيت آنتياکسيداني پلاسما - گلوتاتيون
: 12293
: 61
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: افت شنوايي ناشي از صدا به عنوان يكي از ده بيماري مهم ناشي از كار در جهان شناخته شده است و مونوكسيدكربن موجب تقويت اين ضايعه مي شود. مطالعات نقش استرس اكسيداتيو در ايجاد افت شنوايي ناشي از صدا را نشان دادهاند ولي فرايندهاي تقويت اين عارضه توسط مونوكسيدكربن به خوبي روشن نشده است. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مواجهه با صدا، مونوكسيدكربن و تماس توأم با اين دو عامل بر ظرفيت كلي آنتياكسيدان پلاسما و ميزان گلوتاتيون احياء خون در مدل حيواني انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربي بر روي 24 سر خرگوش سفيد نر و بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروهها شامل گروه كنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توأم صدا و مونوكسيدكربن و گروه در معرض مونوكسيدكربن بودند. در كليه گروهها برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون و همچنين ميزان گلوتاتيون احياء غشاء گلبول هاي قرمز قبل و پس از مواجهه با عوامل زيان آور تعيين گرديد و نتايج با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل شد. يافتهها: ميانگين برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون پس از مواجهه با صدا و مونوكسيدكربن به ترتيب برابر با 7/31±5/707 و 8/51±3/811 ميكرومول بر ليتر و ميزان گلوتاتيون احياء به ترتيب برابر با 09/0±39/1 و 08/0±79/1 ميلي گرم بر دسي ليتر RBCs بود (05/0>p.value)، كه از مقادير مشابه در گروه كنترل كمتر مي باشد. نتيجه گيري: در گروه در معرض صدا و گروه در معرض همزمان صدا و مونوكسيدكربن كاهش ظرفيت كلي آنتياكسيداني پلاسما و گلوتاتيون احياء در خون مشاهده ميشود. به طوري كه نقش صدا در اين كاهش بيشتر از مونواكسيدكربن است.

نویسندگان: منصوره عادل قهرمان, حسام الدین امام جمعه, احمد دانشی, فرامرز معماری, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي - ساكول - بيماري منير
: 16151
: 4
: 0
ایندکس شده در :

زمینه و هدف: پتانسیل¬های عضلاني برانگیخته دهلیزی از ساکول و عصب دهلیزی تحتانی منشأ می¬گیرند. از آن¬جايی¬که بیماری منیر عملکرد ساکول را تحت تأثیر قرار می¬دهد، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان درصد وقوع و زمان نهفتگی موج p13 و n23 در سه گروه مبتلابان به منیر با¬علامت و بي¬علامت و هنجار انجام شده است.
روش بررسی: این تحقیق روی ۴۲ نفر شامل 19 بیمار مبتلا به منیر با¬علامت، 11 بیمار مبتلا به منیر بي¬علامت و 12 فرد هنجار با میانگین سنی 48/40 سال انجام شد و امواج با ارائه محرک تن¬برست 500 هرتز با شدت 120 دسی¬بل peSPL ثبت شدند. سپس درصد وقوع و زمان نهفتگی امواج در سه گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته¬ها: میزان درصد وقوع امواج به¬طور معنی¬داری در مبتلایان به منیر با¬علامت (6/52%) نسبت به مبتلایان به منیر بي¬علامت (9/90%) و افراد هنجار (100%) کم¬تر بود(05/0>p). اختلافی بین مبتلایان به منیر بي¬علامت و افراد هنجار مشاهده نشد. میانگین زمان نهفتگی امواج در بین سه گروه مورد بررسی اختلاف معنی¬داری نداشت(05/0p>).
نتیجه¬گیری: احتمالاً تأثیر روش¬های درمانی اعمال شده در مبتلایان به منیر سبب بازگشت مجدد عملکرد طبیعی ساکول شده و پتانسیل¬های دهلیزی حذف شده در مبتلایان به منیر پس از درمان، دوباره مشاهده می¬شود. به نظر می¬رسد به¬دلیل درگیری گوش داخلی و سالم ماندن عصب در بیماری منیر زمان نهفتگی تغییر نمی¬کند. با توجه به نتایج حاصله می¬توان از این پتانسیل¬ها برای ارزیابی بیماران مبتلا به منیر و پایش روند درمانی آن¬ها بهره گرفت.

نویسندگان: مجید محمودعلیلو
کلیدواژه ها : بیماری کرونری قلب - استرس - سبک­ های مقابله­ای
: 9177
: 703
: 0
ایندکس شده در :

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک­های مقابله­ای و استرس با بیماری کرونری قلب و همچنین بررسی سبک­های مقابله­ای ناکارآمد در افراد مبتلا به اين بيمارى انجام شد. روش: در یک طرح مورد- شاهدى، 80 نفر از بیماران کرونری قلب (40 مرد،40 زن) مراجعهکننده به بیمارستان شهید مدنی شهرستان تبریز با 80 نفر از افراد گروه گواه (40 مرد، 40 زن) که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغیرهای جمعیتشناختی با یکدیگر همتا شده بودند، مقایسه شدند. دادهها به کمک پرسشنامه سبک­های مقابله­ای و سیاهه استرس زندگی هولمز– راهه گردآورى و بهکمک آزمون رگرسیون لجستیک، تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) و آزمون t ، تحلیل شدند. یافتهها: بیماران کرونری قلب در مقایسه با افراد گروه گواه، میزان استرس بالاتری را تجربه میکنند و در برخورد با مسايل استرسزا بيشتر از سبک­­های مقابله­ای هیجان­مدار بهره ميگيرند. 79 درصد واریانس مربوط به بروز بیماری کرونری قلب توسط متغیرهای استرسزا و سبکهای مقابله­ای تبیین شد که از این میان سبک هیجانمدار بیشترین سهم (51%) و استرس کمترین سهم (11%) را داشتند. مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب، بيشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد رویارویی مستقیم و زنان مبتلا به این بیماری، بیشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد خود­کنترلی را بهکار ميبردند. نتیجهگیری: بین سبک­های مقابله­ای هیجان­مدار و بیماری کرونری قلب ارتباط معنی­داری وجود دارد و در ارتباط با این مسأله، جنسیت نیز نقش مهمی دارد.

نویسندگان: معصومه روزبهانی, مهدی اکبری, محمد کمالی, سعید ساروق فراهانی, مهین صدایی, مرتضی حمیدی نهرانی, جمیله فتاحی
کلیدواژه ها : پاسخ هاي عضلاني برانگيخته از دهليز - عضله جناغي ـ چنبري ـ ماستوئيدي - تن برست - كليك
: 6284
: 7
: 0
ایندکس شده در :

زمينه و هدف: پتانسیل­های عضلاني برانگيخته از دهليز یکی از ابزارهای جدید برای بررسی عملکرد دهلیزی می­باشد. این پاسخ پس از ارائه تحریک صوتی با شدت بالا از سطح عضله­ي جناغی ـ چنبری ـ ماستوئیدی ثبت شده و از ساکول منشأ می­گیرد.  هدف از این مطالعه، مقایسه پاسخ­های عضلانی برانگیخته از دهلیز با استفاده از کلیک و تن­برست 500 هرتز در افراد هنجار می­باشد.

روش بررسی: در اين مطالعه­ي مقطعي 30 فرد هنجار (15 مرد، 15 زن) با طیف سنی 30-18 سال شرکت کردند. از آنها خواسته شد روی صندلی نشسته و به­منظور انقباض عضله­ي جناغی ـ چنبری ـ ماستوئیدی هر طرف، سر خود را 30 درجه به جلو خم کرده و به سمت مخالف آن عضله بچرخانند. پاسخ با استفاده از کلیک و تن­برست 500 هرتز ثبت گردید. زمان نهفتگی امواج 13p و 23n، دامنه­ي قله به قعر، نسبت دامنه­ای و آستانه­ي پاسخ­ها با هر محرک تجزیه و تحلیل شد.

يافته­ها: پاسخ­ها در تمامی افراد با تن­برست ثبت شد ولی با کلیک در یکی از نمونه­ها پاسخی به ­دست نیامد. زمان نهفتگی امواج با تن‏برست، طولانی­تر و دامنه­ي امواج بزرگتر بود(05/0>p). همچنین آستانه­ي پاسخ به تن­برست کمتر از کلیک به­ دست آمد (05/0>p). هیچ تفاوت معني­داری بین پاسخ دو گوش و دو جنس مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: محرک­های مختلف بر پارامترهاي پاسخ­های عضلانی برانگیخته از دهلیز تأثير دارند. از اين رو، به دست آوردن مقادیر هنجار جهت ارزیابی‏های بالینی الزامی است. با توجه به مقادیر به دست آمده در مطالعه­ي حاضر، پیشنهاد می­شود از تن­برست 500 هرتز در مقایسه با کلیک برای ارزیابی‏های بالینی استفاده گردد.