مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سید باقر مرتضوی, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : افت شنوايي ناشي از صدا - مو نو كسيد كربن - پاسخ شنيداري ساقه مغز
: 10187
: 67
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: افت شنوايي ناشي از صدا يكي از مهمترين بيماري هاي ناشي از كار در جهان است و برخي از آلاينده هاي موجود در هوا مي توانند اين افت را تقويت نمايند. با توجه به اينكه در بسياري از تماس هاي شغلي و زيست محيطي، مواجهه توأم با صدا و مونوكسيدكربن وجود دارد، اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مواجهه همزمان با صدا و مونوكسيد كربن بر سيستم شنوايي خرگوش از طريق بررسي عملكرد پاسخ شنيداري ساقه مغز حيوان انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه به روش تجربي بر روي 24 سر خرگوش سفيد نر بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروه ها شامل گروه كنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توأم صدا و مونوكسيد كربن و گروه در معرض مونوكسيد كربن بودند. در كليه گروه ها، امواج حاصل از پتانسيل برانگيخته ساقه مغز با محرك كليك و تون برست در سه مقطع زماني: قبل از مواجهه، يك ساعت پس از آخرين مواجهه و 14 روز پس از آخرين مواجهه ثبت گرديد و نتايج با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس و t زوجي تجزيه وتحليل گرديد.

نتايج: متوسط زمان تأخير تشكيل موج پنجم براي گروهي كه در مواجهه توأم با صدا و مونوكسيد كربن بودند، يك ساعت پس از آخرين مواجهه در فركانس هاي 1، 2، 4 و 8 كيلوهرتز به ترتيب برابر با 08/0±43/5، 07/0±50/5 ،07/0±71/5 و 07/0±75/5 ميلي ثانيه بود كه اين مقادير از مقادير مشابه در ساير گروه ها بيشتر بود (01/0>P).

نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد مواجهه توأم با مونوكسيد كربن و صدا در فركانس هاي 4-1 كيلو هرتز مي تواند افت شنوايي ناشي از صدا را تقويت نمايد و لذا پيش بيني مي شود در محيط هاي كاري پر سر و صدا، حضور مونواكسيد كربن بتواند احتمال افت شنوايي ناشي از صدا را افزايش دهد.

نویسندگان: سید باقر مرتضوی, مهدی اکبری
کلیدواژه ها : صدا - مونوکسيدکربن - ظرفيت آنتياکسيداني پلاسما - گلوتاتيون
: 11172
: 61
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: افت شنوايي ناشي از صدا به عنوان يكي از ده بيماري مهم ناشي از كار در جهان شناخته شده است و مونوكسيدكربن موجب تقويت اين ضايعه مي شود. مطالعات نقش استرس اكسيداتيو در ايجاد افت شنوايي ناشي از صدا را نشان دادهاند ولي فرايندهاي تقويت اين عارضه توسط مونوكسيدكربن به خوبي روشن نشده است. اين پژوهش با هدف بررسي تأثير مواجهه با صدا، مونوكسيدكربن و تماس توأم با اين دو عامل بر ظرفيت كلي آنتياكسيدان پلاسما و ميزان گلوتاتيون احياء خون در مدل حيواني انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربي بر روي 24 سر خرگوش سفيد نر و بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروهها شامل گروه كنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توأم صدا و مونوكسيدكربن و گروه در معرض مونوكسيدكربن بودند. در كليه گروهها برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون و همچنين ميزان گلوتاتيون احياء غشاء گلبول هاي قرمز قبل و پس از مواجهه با عوامل زيان آور تعيين گرديد و نتايج با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل شد. يافتهها: ميانگين برآيند آنتياكسيداني پلاسماي خون پس از مواجهه با صدا و مونوكسيدكربن به ترتيب برابر با 7/31±5/707 و 8/51±3/811 ميكرومول بر ليتر و ميزان گلوتاتيون احياء به ترتيب برابر با 09/0±39/1 و 08/0±79/1 ميلي گرم بر دسي ليتر RBCs بود (05/0>p.value)، كه از مقادير مشابه در گروه كنترل كمتر مي باشد. نتيجه گيري: در گروه در معرض صدا و گروه در معرض همزمان صدا و مونوكسيدكربن كاهش ظرفيت كلي آنتياكسيداني پلاسما و گلوتاتيون احياء در خون مشاهده ميشود. به طوري كه نقش صدا در اين كاهش بيشتر از مونواكسيدكربن است.

نویسندگان: مجید محمودعلیلو
کلیدواژه ها : بیماری کرونری قلب - استرس - سبک­ های مقابله­ای
: 8457
: 703
: 0
ایندکس شده در :

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک­های مقابله­ای و استرس با بیماری کرونری قلب و همچنین بررسی سبک­های مقابله­ای ناکارآمد در افراد مبتلا به اين بيمارى انجام شد. روش: در یک طرح مورد- شاهدى، 80 نفر از بیماران کرونری قلب (40 مرد،40 زن) مراجعهکننده به بیمارستان شهید مدنی شهرستان تبریز با 80 نفر از افراد گروه گواه (40 مرد، 40 زن) که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغیرهای جمعیتشناختی با یکدیگر همتا شده بودند، مقایسه شدند. دادهها به کمک پرسشنامه سبک­های مقابله­ای و سیاهه استرس زندگی هولمز– راهه گردآورى و بهکمک آزمون رگرسیون لجستیک، تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) و آزمون t ، تحلیل شدند. یافتهها: بیماران کرونری قلب در مقایسه با افراد گروه گواه، میزان استرس بالاتری را تجربه میکنند و در برخورد با مسايل استرسزا بيشتر از سبک­­های مقابله­ای هیجان­مدار بهره ميگيرند. 79 درصد واریانس مربوط به بروز بیماری کرونری قلب توسط متغیرهای استرسزا و سبکهای مقابله­ای تبیین شد که از این میان سبک هیجانمدار بیشترین سهم (51%) و استرس کمترین سهم (11%) را داشتند. مردان مبتلا به بیماری کرونری قلب، بيشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد رویارویی مستقیم و زنان مبتلا به این بیماری، بیشتر سبک مقابله­ای ناکارآمد خود­کنترلی را بهکار ميبردند. نتیجهگیری: بین سبک­های مقابله­ای هیجان­مدار و بیماری کرونری قلب ارتباط معنی­داری وجود دارد و در ارتباط با این مسأله، جنسیت نیز نقش مهمی دارد.

نویسندگان: معصومه روزبهانی, مهدی اکبری, محمد کمالی, سعید ساروق فراهانی, مهین صدایی, مرتضی حمیدی نهرانی, جمیله فتاحی
کلیدواژه ها : پاسخ هاي عضلاني برانگيخته از دهليز - عضله جناغي ـ چنبري ـ ماستوئيدي - تن برست - كليك
: 5820
: 7
: 0
ایندکس شده در :

زمينه و هدف: پتانسیل­های عضلاني برانگيخته از دهليز یکی از ابزارهای جدید برای بررسی عملکرد دهلیزی می­باشد. این پاسخ پس از ارائه تحریک صوتی با شدت بالا از سطح عضله­ي جناغی ـ چنبری ـ ماستوئیدی ثبت شده و از ساکول منشأ می­گیرد.  هدف از این مطالعه، مقایسه پاسخ­های عضلانی برانگیخته از دهلیز با استفاده از کلیک و تن­برست 500 هرتز در افراد هنجار می­باشد.

روش بررسی: در اين مطالعه­ي مقطعي 30 فرد هنجار (15 مرد، 15 زن) با طیف سنی 30-18 سال شرکت کردند. از آنها خواسته شد روی صندلی نشسته و به­منظور انقباض عضله­ي جناغی ـ چنبری ـ ماستوئیدی هر طرف، سر خود را 30 درجه به جلو خم کرده و به سمت مخالف آن عضله بچرخانند. پاسخ با استفاده از کلیک و تن­برست 500 هرتز ثبت گردید. زمان نهفتگی امواج 13p و 23n، دامنه­ي قله به قعر، نسبت دامنه­ای و آستانه­ي پاسخ­ها با هر محرک تجزیه و تحلیل شد.

يافته­ها: پاسخ­ها در تمامی افراد با تن­برست ثبت شد ولی با کلیک در یکی از نمونه­ها پاسخی به ­دست نیامد. زمان نهفتگی امواج با تن‏برست، طولانی­تر و دامنه­ي امواج بزرگتر بود(05/0>p). همچنین آستانه­ي پاسخ به تن­برست کمتر از کلیک به­ دست آمد (05/0>p). هیچ تفاوت معني­داری بین پاسخ دو گوش و دو جنس مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: محرک­های مختلف بر پارامترهاي پاسخ­های عضلانی برانگیخته از دهلیز تأثير دارند. از اين رو، به دست آوردن مقادیر هنجار جهت ارزیابی‏های بالینی الزامی است. با توجه به مقادیر به دست آمده در مطالعه­ي حاضر، پیشنهاد می­شود از تن­برست 500 هرتز در مقایسه با کلیک برای ارزیابی‏های بالینی استفاده گردد.